ادامە بی خبری از سرنوشت پریسا صیفی

ادامە بی خبری از سرنوشت پریسا صیفی

11:14 - 4 December 2019

 

هەنگاو: با گذشت نزدیک بە سە هفتە از بازداشت پریسا صیفی از فعالین مدنی و فرهنگی اهل کامیاران، سرنوشتش نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشتە سە هفتە از بازداشت پریسا صیفی، از فعالین فرهنی و مدنی شهر کامیاران وی همچنان در بازداشت بە سر می برد و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

پریسا صیفی روز سەشنبە ٢١ آبان ٩٨ (١٢ نوامبر ٢٠١٩) از سوی نیروهای اطلاعات سپاه سنندج بازداشت و تنها یک بار از طریق تلفن با خانوادەاش تماس کوتاهی داشتە است.

بە گفتە یک منبع مطلع پریسا صیفی بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی مردم کردستان بو نشانە محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا) بازداشت شدە است.