ارسلان هدایتی جهت اجرای حکم حبس خود را بە زندان کرمانشاه معرفی نمود

ارسلان هدایتی جهت اجرای حکم حبس خود را بە زندان کرمانشاه معرفی نمود

10:30 - 20 September 2020

 

هەنگاو: یکی از فعالین مدنی شهرستان قروە کە در یک پروندە مشترک با سە شهروند دیگر در استان کرمانشاه بە حبس محکوم شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود را بە زندان مرکزی کرمانشاه معرفی نمود.
 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ١٢ ظهر روز یکشنبە ٣٠ شهریور ٩٩ (٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠)، ارسلان هدایتی از فعالین مدنی سرشناس شهرستان قروە جهت سپری نمودن دوران چهار ماهە محکومیت، خود را بە زندان دیزل آباد کرمانشاه معرفی نمود.
 

ارسلان هدایتی روز شنبە ١٦ تیر ٩٧ (٧ ژوئیە ٢٠١٨) از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و بە کرمانشاه منتقل شد و پس از سە ماه با وثیقە آزاد شد. وی شب گذشتە با انتشار ویدیویی کوتا در صفحە اینستاگرامی خود اعلام کردە بود کە فردا (یکشنبە) خود را بە زندان معرفی خواهد کرد.
 

این فعال مدنی روز شنبە ٣ خرداد ٩٩ (٢٣ می ٢٠٢٠) طی پروندە مشترکی با “شهریار طهماسبی”، “مصطفی باقری آشنا” و “اردشیر موسوی”، از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه  بە ریاست قاضی ”شاهرخ مرادی“ بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام و تشکیل گروه برای بر هم زدن نظم عمومی“ هر کدام بە تحمل ٩ ماه حبس محکوم شدند کە این حکم در دادگاه تجدید نظر بە ٤ ماه حبس کاهش یافت.

سە متهم دیگر این پروندە تا زمان تنظیم این خبر خود را بە زندان معرفی نکردەاند.