٢٦٪ اعدامیان سال ٩٧ شهروند کرد بودەاند

14:50 - 22 March 2019

 

هەنگاو: با استناد بە آمار دو مرکز حقوق بشری در کردستان و ایران دست کم ٦٣ تن از شهروندانی کە در سال گذشتە خورشیدی اعدام شدەاند، شهروند کرد بودەاند.

با استناد بە آمار خبرگزاری هرانا، طی سال ١٣٩٧ خورشیدی دست کم ٢٤٤ شهروند در زندان های ایران اعدام شدەاند کە حکم اعدام ١٧ تن از آنها در ملاء عام اجرا شدە است.

از سوی دیگر، سازمان حقوق بشری هەنگاو، پیشتر در گزارشی اعلام کردە بود کە طی سال گذشتە خورشیدی حکم اعدام ٦٣ شهروند کرد در زندان های ایران اجرا شدە است.

با استناد بە آمار این دو سازمان، ٢٦٪ کل شهروندانی کە در ایران اعدام شدەاند شهروند کرد بودەاند.