اعدام سە شهروند کرد در زندان مرکزی ارومیە

10:47 - 11 March 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام سە شهروند کرد در زندان مرکزی ارومیە بە اتهام قتل عمد بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە (٢٠ اسفند ٩٧ / ١١ مارس ٢٠١٩)، حکم اعدام سە شهروند کرد در زندان (دریا)ی ارومیە بە اجرا در آمد.

این سە شهروند بە اتهام قتل عمد بازداشت و از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بودند.

هویت احراز شدە این سە شهروند بە شرح زیر می باشد؛

١ـ ناجی عمر زادە فرزند عمر اهل صوما و برادوست ارومیە.

٢ـ  حسین رحیمی فرزند حبیب اهل بوکان.

٣ـ خلیل صالحی فرزند حسن اهل ارومیە.

 

این سە شهروند حدودا از ١٠ سال پیش در زندان مرکزی ارومیە محبوس بودەاند.

با استناد بە آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو،  بیش از ٢٥ ٪ کل اعدامی های سال ٢٠١٨ ایران شهروند کرد بودەاند.  در سال ٢٠١٨ دست کم ٢٧٣ شهروند در ایران اعدام شدە بودند کە ٧٠ نفر از آنها کرد بودەاند.