اعدام ٦٣ شهروند کرد در سال ١٣٩٧

17:23 - 18 March 2019

 

هەنگاو: طی سال جاری خورشیدی، دست کم ٦٣ شهروند کرد در زندانهای ایران اعدام شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ١٣٩٧ خورشیدی، دست کم ٦٣ شهروند کرد در زندان های ایران اعدام شدەاند کە سە تن از آنها زن بودەاند.

 

تفکیک جرایم

بیشترین افرادی کە در سال ٩٧ اعدام شدەاند بە اتهام قتل عمد بودە کە بیش از ٦٨٪ کل موارد می باشد.

سیاسی :  ٦ مورد معادل ٩.٥٪ کل موارد.

مذهبی : ٩ مورد معادل ١٤.٥٪ کل موارد.

قتل عمد:  ٤٣ مورد معادل ٦٨٪ کل موارد.

مواد مخدر : ٥ مورد معادل ٨٪ کل موارد.

 

تفکیک بر حسب استان ها

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سال ١٣٩٧ خورشیدی، بیشترین شهروندان کرد کە اعدام شدەاند با ٢٩ مورد می باشد، در استان آذربایجان غربی (ارومیە) ثبت شدە است و کمترین نیز در استان ایلام ثبت شدە است.

استان آذربایجان غربی: ٢٩ مورد معادل ٤٦٪ کل موارد.

استان کرمانشاه (کرماشان): ١٦ مورد معادل ٢٥.٥٪ کل موارد.

استان کردستان (سنندج): ٧ مورد معادل ١١٪ کل موارد.

استان لرستان: ٦ مورد معادل ٩.٥٪ کل موارد.

استانهای خراسان شمالی و رضوی: ٣ مورد معاد ٥٪ کل موارد.

استان ایلام: ٢ مورد معادل ٣٪ کل موارد.

 

در میان شهروندانی کە در سال ١٣٩٧ اعدام شدەاند ٣ زن و یک کودک وجود داشتەاند. همچنین سە شهروند مسن ٦٥، ٦٠ و ٥٧ سالە کرد اعدام شدەاند.