اعدام یک شهروند کرد در خراسان

23:36 - 25 February 2019

 

هەنگاو: حکم  اعدام یک شهروند کرد در زندان مرکزی شهرستان شیروان، از توابع استان خراسان شمالی بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە هفتە گذشتە (١ اسفند ٩٧ / ٢٠ فوریە ٢٠١٩)، یک شهروند کرد در زندان مرکزی شیروان اعدام شدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە این شهروند کرد با هویت ”مجتبی میرزادە“ ٣٦ سالە و اهل اسفراین می باشد کە روز چهارشنبە همراه با یک زندانی دیگر کە از ترک های های شیروان بودە اعدام شدە است.

مجتبی میرزادە  اسفند ماه ١٣٩٥  بازداشت و از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام ”قتل عمد“ بە اعدام محکوم شدە بود.

وی از دو سال پیش در زندان مرکزی شیروان محبوس بودە است.