بازداشت شهروند اشنویەای از سوی اطلاعات ارومیە

18:51 - 26 June 2019

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە یک شهروند اهل اشنویە را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٥ بامداد روز چهارشنبە (٥ تیر ٩٨ / ٢٦ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بە منزل یک شهروند اهل اشنویە با هویت ” رحیم ارشدی" یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این نیروها بدون برگە قضایی و در حالی کە اعضای خانوادە خواب بودەاند، بە منزل رحیم ارشدی هجوم بردە و وی را با لباس خواب بازداشت و با خود بردەاند.

این نیروها پس از بازداشت رحیم ارشدی اقدام بە تفتیش منزل و اتومبیل وی کردەاند.

امروز یک شهروند دیگر اهل اشنویە با هویت هیمن بایزدی نیز از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە بود.