بازداشت یک شهروند در سروآباد و آزادی یک شهروند دیگر با وثیقە سنگین

13:10 - 13 May 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک شهروند اهل سروآباد از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە و یک شهروند بازداشت شدە نیز با وثیقە سنگین از زندان سنندج آزاد شد

برپایە گزرارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، نیوهای ادارە اطلاعات سروآباد یک شهروند اهل روستای بوریدر را با هویت ”احمد خدامرادی“ فرزند مصطفی بازداشت کردەاند.

احمد خدامرادی از فعالین مذهبی می باشد و هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

از سوی دیگر، سیروان قربانی، از فعالین زیست محیطی و از اعضای شورای رهبری شاخە کوردستان حزب وحدت ملی، پس از سە ماه بازداشت با وثیقە سنگین ٧٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.

سیروان قربانی روز سە شنبە ( ٢٣ بهمن ٩٧ / ١٢ فوریە ٢٠١٩)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت شدە بود.