بلاتکلیفی زهرا محمدی و دو عضو دیگر انجمن نوژین در زندان

21:25 - 23 July 2019

 

هەنگاو: با گذشت دو ماه از بازداشت زهرا محمدی رئیس انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین در سنندج و یک ماه از بازداشت دو عضو دیگر این انجمن در کامیاران، این سە فعال مدنی همچنان در بلاتکلیفی بە سر می برند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت دو ماه از بازداشت زهرا محمدی، از فعالین مدنی ساکن سنندج وی همچنان بە صورت غیر قانونی  و بدون آنکە تفهیم اتهام شود در بند زنان زندان سنندج (بخش اصلاح و تربیت) بە سر می برد.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، با گذشت دو ماه از بازداشت زهرا، تاکنون هیچ کدام از اعضای انجمن نوژین نتوانستەاند با رئیس بازداشت شدە این انجمن ملاقات داشتە باشند و تنها خانوادەاش توانستەاند وی را ملاقات کنند.

این منبع در ادامە اعلام کرد زهرا از حق داشتن وکیل محروم بودە و هفتەای چند بار جهت بازجویی بە ادارە اطلاعات منتقل شدە است.

زهرا محمدی ٢٨ سالە و اهل دهگلان، روز پنج شنبە (٢ خرداد ٩٨ / ٢٣ می ٢٠١٩)، پس از هجوم نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزلش هم زمان با دو عضو دیگر انجمن نوژین  بازداشت شد. ریبوار منبری و ادریس منبری  ظهر روز یک شنبە و پس از ٤ روز از زندان آزاد شدند اما زهرا همچنان بلاتکلیف در بازداشت بە سر می برد.

از سوی دیگر، با گذشت نزدیک بە یک ماه از بازداشت سیروان ابراهیمی مسئول شاخە کامیاران انجمن نوژین و منت رحمانی از مدرسین زبان کردی این انجمن در شهر کامیاران، این دو نیز بلاتکلیف در زندان بە سر بردە و تفهیم اتهام نشدەاند.

این دو فعال مدنی و عضو انجمن نوژین روز چهارشنبە (٥ تیر ٩٨ / ٢٦ ژوئن ٢٠١٩)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت شدەاند.

انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.