تجاوز مرد ٦٠ سالە بە دختر ٧ سالە در مریوان

تجاوز مرد ٦٠ سالە بە دختر ٧ سالە در مریوان

12:21 - 17 October 2019

 

یک دختر ٧ سالە از سوی یک مرد ٦٠ سالە در مریوان مورد تجاوز قرار گرفت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٣ مهر ٩٨ (١٥ اکتبر ٢٠١٩)، یک دختر ٧ سالە اهل مریوان با هویت ”سونیا . م“ از سوی فردی ٦٠ سالە با هویت ”احمد رەحمانی“ مورد تجاوز قرار گرفتە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، سونیا در کوچە با هم سن و سالهای خود مشغول بازی بودە و از سوی احمد اغفال شدە و احمد پس از آنکە وی را بە منزل بردە، او را مورد تجاوز قرار دادە است.

احمد اهل روستای چشمیدر سروآباد و ساکن مریوان بودە و سونیا نیز یتیم بودە و چند سال پیس پدرش را از دست دادە است.

سونیا جهت معاینات پزشکی امروز بە پزشک قانونی منتقل شدە است.