تعقیب و گریز کاسبکار سقزی از سوی نیروهای مسلح منجر بە مرگ وی شد

22:45 - 17 May 2019

 

هەنگاو: تعقیب و گریز اتومبیل یک کاسبکار اهل سقز و واژگون شدن اتومبیل منجر بە جانباختن رانندە آن شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه پنج شنبە (٢٦ اردیبهشت ٩٨ / ١٦ می ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در جادە سقز بە زنجان اتومبیل یک کاسبکار اهل سقز را بە ظن حمل کالای قاچاق مورد تعقیب قرار دادەاند کە منجر بە واژگون شدن اتومبیل و جانباختن رانندە آن شدە است.

خبرنگار هەنگاو در سقز هویت رانندەای جان باختە را ”حسام محبی“ فرزند منصور اعلام کردە است.

روز شنبە (٢١ اردیبهشت ٩٨ / ١١ می ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در جادە سقز بە بوکان بە ظن حمل کالای قاچاق اتومبیل یک شهروند کرد را بە رگبار بستەاند کە منجر بە واژگون شدن اتومبیل و کشتە و زخمی شدن دو سرنشین آن شدە بود.