خودکشی دو نفر در سردشت

20:36 - 22 July 2019

 

هەنگاو: طی کمتر از ٢٤ ساعت دو جوان در شهر سردشت بە زندگی خود پایان دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز دوشنبە (٣١ تیر ٩٨ / ٢٢ ژوئیە ٢٠١٩)، یک دختر ١٨ سالە در سردشت با هویت “سروە ابراهیمی” بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد. سروە متاهل و مادر یک فرزند نیز بودە است.

شب گذشتە نیز، یک جوان ٢٥ سالە اهل سردشت با هویت “سیاوش عزیزی” بە لایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

یکی از برادران سیاو با هویت “سیروان” سال گذشتە در حین کولبری با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە بود.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی چهار ماه گذشتە ٥٢ زن در کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە ١٣ تن از آنها زیر ١٨ سال بودەاند.