خودکشی ١٦٥ شهروند طی کمتر از ٨ ماه

20:32 - 13 August 2019

 

هەنگاو: از ابتدای سال جاری میلادی بە طور متوسط ماهانە ٢١ شهروند در شهرهای مختلف کردستان اقدام بە خودکشی کردە و بە زندگی خود پایان دادەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ میلادی یعنی طی کمتر از ٨ ماه دست کم ١٦٥ شهروند در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە ٤٠ مورد آنها یعنی بیش ٢٤٪ کل آنها سنشان کمتر از ١٨ سال بودە است.

بر طبق این گزارش از ابتدای امسال ٨٤ زن و ٨١ مرد بە زندگی خود پایان دادەاند و بیشترین خودکشی با ٦٥ مورد در استان آذربایجان غربی (ارومیە) ثبت شدە است.

تفکیک خودکشی ها بر حسب استان

استان آذربایجان غربی: ٦٥ مورد شامل (٣١ مرد و ٣٤ زن).

استان کردستان: ٤٦ مورد شامل (٢٨ زن و ١٨ مرد).

استان کرمانشاه ٣٠ مورد شامل ( ١٣ مرد و ١٧ زن).

استان ایلام ٢٥ مورد شامل (٩ مرد و ١٦ زن).

 

دلیل خودکشی

فقر و بیکاری: ٤٤ مورد  شامل(٣٥ مرد و ٩ زن).

مشکلات خانوادگی و اجتماعی: ٨٤ مورد شامل (٢٨ مرد و ٥٦ زن).

افسردگی و مشکلات روانی: ١٥ مورد شامل (٦ مرد و٩ زن).

نامعلوم : ١٧ مورد شامل (١٢ مرد و ٥ زن).

منع ازدواج و ازدواج اجباری: ٤ مورد  شامل (٤ زن).

منع استفادە از مبایل: ١ مورد (١ زن).

حجاب اجباری: ١ مورد (١ زن).

 

شیوە خودکشی

خودسوزی : ١٤ مورد شامل (٣ مرد و ١١ زن).

حلق آویز کردن : ١١٠ مورد شامل (٥٨ مرد و ٦٢ زن).

استفادە از اسلحە: ١٢ مورد شامل (٧ مرد و ٥ زن).

خردن قرص: ٢٦ مورد شامل (١٠ مرد و ١٦ زن).

پرتاب از ساختمان: ٣ مورد شامل (٣ مرد).

 

با استناد بە آمار هەنگاو ٤٠ مورد از خودکشی ها سنشان کمتر از ١٨ سال بودە کە شامل ١٨ پسر و ٢٢ دختر می باشد.

همچنین ٩ مورد از خودکشی ها سنشان بالای ٥٠ سال بودەاند کە شامل ٧ مرد و ٢ زن می باشد.