خودکشی مادر سە فرزند و یک جوان ٢٣ سالە در مهاباد

خودکشی مادر سە فرزند و یک جوان ٢٣ سالە در مهاباد

11:52 - 5 February 2019

 

هەنگاو: روز گذشتە یک زن ٣٥ سالە و یک جوان ٢٣ سالە در شهر مهاباد بە زندگی خود پایان دادند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١٥ بهمن ٩٧ / ٤ فوریە ٢٠١٩)، یک زن ٣٥ سالە اهل روستای ”قزل قوپی“ مهاباد بە دلیل افسردگی بە زندگی خود پایان دادە است.

خبرنگار هەنگاو در مهاباد هویت این زن جوان را ”فریدە عبداللە زادە“ اعلام کردەاست. وی مادر سە فرزند بودە و خود را حلق آویز کردە است.

از سوی دیگر و همان روز، یک جوان ٢٣ سالە با هویت ”رضا چوپانی“ در روستای ”آسو کند“ مهاباد بە دلیل افسردگی خود را حلق آویز کردە است.