خودکشی ٣٠ نفر طی ماه اردیبهشت در کردستان

23:40 - 20 May 2019

 

هەنگاو: طی ماه دوم سال ٩٨ خورشیدی بە طور متوسط روزانە یک مورد خودکشی در شهرهای مختلف کوردستان بە ثبت رسیدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، تنها طی ماه اردیبهشت ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ٣٠ نفر در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە ١٧ نفر از آنها زن و ١٣ نفر نیز مرد بودەاند.

از میان افرادی کە دست بە خودکشی زدەاند ٤ تن زیر ١٨ سال و ٣ تن نیز بالای ٥٠ سال سن داشتەاند.

 

دلیل خودکشی ها

مشکلات خانوادگی: ١٦ مورد (١١ زن و ٥ مرد).

فقر و بیکاری: ٩ مورد (٢ زن و ٧ مرد).

مشکلات روانی: ٣ مورد (٣ زن).

ازدواج اجباری: ١ مورد (١ زن).

نامعلوم: ٢ مورد (١ زن و ١ مرد).

 

خودکشی بر حسب استان ها

ایلام: ٤ مورد (٢ زن و ٢ مرد).

کرمانشاه: ٧ مورد (٣ زن و ٤ مرد).

کردستان: ١٠ مورد (٦ زن و ٤ مرد).

آذربایجان غربی: ٩ مورد (٦ زن و ٣ مرد).

 

شیوە خودکشی

حلق آویز کردن: ٢٠ مورد (١٠ زن و ١٠ مرد)

اسلحە : ٣ مورد (٢ زن و ١ مرد).

قرص و سم : ٤ مورد (٢ زن و ٢ مرد).

خودسوزی: ٣ مورد (٣ زن).