درگیری میان سپاه پاسداران و یک حزب کردستانی در چالدران

12:14 - 24 June 2019

 

هەنگاو: رسانەهای حکومتی از درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و گریلاهای حزب حیات آزاد کردستان در شهر چالدران خبر دادند.

برپایە گزرش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە (٣ تیر ١٣٩٨ / ٢٤ ژوئن ٢٠١٩)، درگیری شدیدی میان نیروهای سپاه پاسداران و گریلاهای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در ارتفاعات مرزی شهرستان چالدران روی دادە است.

رسانەهای نزدیک بە سپاه پاسداران از زخمی شدن دو عضو سپاه پاسداران خبر دادەاند. این رسانەهای همچنین از کشتە و زخمی شدن چند عضو طرف درگیری خبر دادەاند.

تا زمان تنظیم این خبر، رسانەهای نزدیک بە پژاک در اینبارە هیچ خبری منتشر نکردەاند.