زندان ارومیە/ انتقال یک زن زندانی مبتلا بە کرونا بە خارج از زندان

زندان ارومیە/ انتقال یک زن زندانی مبتلا بە کرونا بە خارج از زندان

16:21 - 9 August 2020


هەنگاو: یکی از زنان محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیە بە ویروس کرونا مبتلا و بە دلیل وخامت وضعیت جسمانی بە خارج از زندان منتقل شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە یکی از زنان محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیە با هویت ”ناهید خداکرمی“ کە بە ویروس کرونا مبتلا شدە بود، بە دلیل وخامت وضعیت جسمانی بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدە است.


یک منبع مطلع در زندان ارومیە ضمن تایید این خبر بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، ناهید خداکرمی پس از انتقال بە خارج از زندان سرنوشتش نامعلوم می باشد.


روز چهارشنبە ٦ فروردین (٢٥ مارس) نیز یک زندانی دیگر در بند زنان زندان ارومیە با هویت ”فاطمە علیزادە“ ٥٣ سالە و اهل کرمانشاه بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا جانش را از دست دادە بود کە منجر بە اعتصاب بیش از ٢٠٠ زندانی این بند گردید.