سپاه پاسداران از جان باختن و دستگیری دو تن از اعضای یک حزب کردستانی خبر داد

23:57 - 24 June 2019

 

هەنگاو: سپاه پاسداران ایران با صدور بیانیەای جزئیاتی از درگیری امروز چالدران را منتشر نمود و رسانەهای نزدیک بە حزب حیات آزاد کردستان نیز تاکنون این خبر را تایید و یا تکذیب نکردەاند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روابط عمومی قرارگاه حمزە نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبە (٣ تیر ٩٨ / ٢٤ ژوئن ٢٠١٩)، با صدور بیانیەای جزئیاتی از درگیری بامداد دوشنبە را در ارتفاعات چالدران منتشر نمودە است.

در این بیانیە اشارە شدە کە در نتیجە این درگیری یکی از اعضای گروهی کە بە آن اشارە نشدە جانش را از دست دادە و یک تن دیگر نیز اسیر شدە است. در ادامە بیانیە بە زخمی شدن دو تن از اعضای این گروه و دو عضو سپاه نیز اشارە شدە است.

هەنگاو بامداد امروز از درگیری نیروهای سپاه پاسداران با نیروهای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) خبر دادە بود.

رسانەهای نزدیک بە پژاک تا زمان تنظیم این خبر واکنشی بە بیانیە قرارگاه حمزە نشان ندادە و آن را تایید و یا تکذیب نکردەاند.