شهرام فرهادی آزاد شد، آزادی ٣٨ زندانی سیاسی و مذهبی کرد طی یک ماه

شهرام فرهادی آزاد شد، آزادی ٣٨ زندانی سیاسی و مذهبی کرد طی یک ماه

18:24 - 8 April 2020


هەنگاو: با آزادی شهرام فرهادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج شمار زندانیان سیاسی و مذهبی کرد کە طی ماه گذشتە از زندان آزاد شدەاند بە ٣٨ تن رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٩ فروردین ٩٩ ( ٧ آوریل ٢٠٢٠)، شهرام فرهادی پس از گذراندن ١٥ ماه از محکومیت ٢ سالە خود مشمول عفو نوروزی شدە و از زندان آزاد شد.


شهرام فرهادی، روز پنج شنبە ٢٥ آبان ماه ٩٦ ( ١٦ نوامبر ٢٠١٧)، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران و در حین جمع آوری کمک برای زلزلە زدگان استان کرمانشاه بازداشت شدە بود.


وی نهایتا روز دوشنبە ٢٣ بهمن ٩٦ ( ١٢ فوریە ٢٠١٨)، از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە اتهام ”همکاری با یکی از احزاب کرد اپوسیون حکومت ایران“بە تحمل ٤ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در داگاه تجدید نظر استان بە ٢ سال حبس کاهش یافت.


شهرام فرهادی روز دوشنبە ١ بهمن ٩٧ (٢١ ژانویە ٢٠١٩)، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سنندج بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت ٢ سالە خود بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی ماه گذشتە ٣٨ زندانی کرد شامل ٢٠ زندانی سیاسی و ١٨ زندانی مذهبی  در زندانه ای کرمانشاه، سنندج، ارومیە، نقدە، مریوان و رجایی شهر مشمول عفو نوروزی شدە و از زندان آزاد شدەاند.