شهروند بوکانی بە ٣٠ ماه حبس محکوم و در زندان محبوس می باشد

22:30 - 7 July 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل بوکان کە سال گذشتە بازداشت شدە بود، بە حبس محکوم شدە و هم اینک در زندان مرکزی بوکان محبوس می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل بوکان با هویت ”سید حسین محمدی“ (زانکو) فرزند سید قاری آلیکندی کە سال گذشتە بازداشت شدە بود از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە ٣٠ ماه حبس محکوم شدە و هم اینک یک سال دوران محکومیت خود را در زندان مرکزی بوکان سپری نمودە است.

زانکو محمدی، در تاریخ ٢٢ تیر ماه سال ١٣٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات در ارومیە منتقل شد. وی پس از دو ماه بە مدت ١٠ روز و با وثیقە ٣٥٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزداد شد و پس از ١٠ روز بە زندان بوکان منتقل گردید.

بە گفتە یکی از نزدیکان زانکو محمدی، وی در تاریخ ٢٣ مهر ماه همان سال از سوی شعبە ١٠٢ دادگاه کیفری بوکان بە ریاست قاضی رستمی بە اتهام عضویت و همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) بە تحمل ٣٠ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند کرد کە متاهل و پدر سە فرزند نیز می باشد هم اینک در زندان مرکزی بوکان دوران محکومیت خود را سپری می کند.

وی پیشتر و در تابستان سا ١٣٨٨ نیز بازداشت شدە بود.