صدور حکم اعدام برای شهروند جوانرودی بە اتهام عضویت در داعش

22:41 - 19 January 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل جوانرود کە دو سال پیش از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدە بود، بە اعدام محکوم شدە است.

برطبق گزارشی کە از داخل زندان دیزل آباد کرمانشاه بە سازمان حقوق بشری هەنگاو رسیدە است، یک شهروند اهل جوانرود با هویت ”مهدی اصغرزادە، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اعدام محکوم شدە است.

بە گفتە یک منبع مطع، مهدی اصغرزادە مردادماه سال ١٣٩٥ (٢٠١٦) پس از درگیری نیروهای مسلح سپاه پاسداران در اطراف جوانرود با گروهی کە نیروهای حکومتی از آن بە عنوان داعش یاد کردە بودند، بازداشت شدە است.

مهدی اصغرزادە پس از بازداشت از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە و هم اینک در بند امنیتی زندان دیزل آباد کرمانشاه (کرماشان) محبوس می باشد.