صدور حکم ٣٣ سال حبس برای یک پیشمرگە تسلیمی

23:41 - 18 October 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل پیرانشهر کە هفتە گذشتە نیز دو برادر کولبرش با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسیدە بودند، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە تحمل حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٥ مهر ٩٨ (١٧ اکتبر ٢٠١٩)، یک شهروند اهل  روستای ” قبر حسین“ پیرانشهر با هویت ”محمد مرادی“ فرزند احمد از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب ارومیە بە تحمل ٣٣ سال حبس محکوم شد.

یک منبع نزدیک بە خانوادە مرادی ضمن تایید این خبر بە هەنگاو اعلام کرد کە، محمد مرادی در حین برگزاری دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە است. همچنین در حالی کە قاضی پرونده بارها بر موهوم بودن موارد اتهامی نامبرده تاکید نموده است، ولی فشار نهادهای امنیتی بر دادگاه برای محکومیت ایشان مانع از روند واقعی دادگاه شد.

محمد مرادی کە شش ماه پیشمرگە حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) بودە، شهریور ماه سال ١٣٩٦ خورشیدی پس از تصفیە حساب از  این حزب  بە ایران بازگشتە و در تاریخ ١٥ شهریور همان سال خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردە بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، هرچند محمد خود را تسلیم کردە بود، اما سپاه پاسداران از طریق  یکی از اعضای خود در پیرانشهر با هویت ”علی آتش برگ“ پروندەای را برای وی تشکیل دادە و گفتەاند کە محمد در حالی کە ٣ اسلحە همراه داشتە دستگیر شدە است.

محمد مرادی پس از بازداشت بە زندان مرکزی ارومیە منتقل و سپس بە زندان نقدە منتقل شدە و هم اکنون در این زندان محبوس می باشد.

گفتنیست کە دو برادر محمد مرادی بە نام های ”عبدالرحمن و صادق“ روز دوشنبە ٢٢ مهر ماه در حین کولبری در مرزهای پیرانشهر، با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران بە قتل رسیدە بودند.