صدور حکم سە ماه حبس برای یک شهروند اهل سنندج

18:20 - 27 June 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل سنندج کە پیشتر پیشمرگە یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بودە است، از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج  بە ریاست قاضی رئیسی، ”مبین اللە ویسی“ شهروند ساکن این شهر را بە تحمل سە ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم کردە است.

این حکم  در غیاب مبین و بە اتهام همکاری و عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران صادر شدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، مبین اللە ویسی پیشتر بە مدت یک سال پیشمرگە حزب کوملە سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران بودە و اسفند ماه سال گذشتە بە ایران بازگشتە بود.