صدور ٩ سال حبس تعلیقی برای یک فعال مدنی در بانە

20:40 - 25 June 2019

 

هەنگاو: یکی از فعالین مدنی اهل بانە کە پاییز سال گذشتە بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە تحمل ٩ سال حبس تعلیقی محکوم شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، عثمان فرجی، فعال مدنی اهل بانە از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە ٩ سال حبس تعلیقی محکوم شدە است.

این حکم بە اتهاماتی نظیر “تبلیغ علیە نظام”، “نگهداری پرچم کردستان”. “مصاحبە با شبکەهای بیگانە”، “ارسال اخبار برای رسانەهای بیرون از ایران” و “توهین بە بنیانگذار حکومت اسلامی ایران” صادر شدە است.

عثمان فرجی  روز پنج شنبە (٢٩ آذر ٩٧ / ٢٠ دسامبر ٢٠١٨)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بانە بازداشت و پس از ٥٠ روز حبس موقتا و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بود.