صدور حکم یک سال حبس برای یکی دیگر از بازداشت شدگان دی ماه ٩٦ کرمانشاه

20:25 - 2 May 2019

 

هەنگاو: یکی دیگر از بازداشت شدگان کرمانشاه از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە زندان محکوم و دادستان خواهان افزایش حکم وی می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، دانیال دارابخانی شهروند کرد اهل کرمانشاه از سوی  شعبە دوم دادگاه انقلاب این شهر بە ریاست قاضی شاهروخ مرادی بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی دی ماه سال ٩٦ کرمانشاه  بە یک سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

دانیال دارابخانی در تاریخ ١٨ اسفند ٩٦ بازداشت و پس از ٩ ماه نگهداری در بازداشتگاه ادارە اطلاعات و زندان دیزل آباد، بهمن ماه سال گذشتە بە حبس محکوم و با تودیع وثیقە ١٥٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، اکنون نمایندە دادستان کرمانشاه اعلام کردە است کە این حکم برای جرم ایشان سبک بودە و خواهان بررسی مجدد حکم صادرە در دادگاه تجدید نظر شدە است.