صدیق رستمی جهت اجرای حکم بازداشت شد

22:28 - 11 July 2019

 

هەنگاو: یک فعال مدنی اهل دیواندرە کە پیشتر از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدە بود، بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، صدیق رستمی از فعالین مدنی اهل دیواندرە و ساکن سنندج روز پنج شنبە (٢٠ تیر ٩٨ / ١١ ژوئیە ٢٠١٩)،در حالی کە برای پیگری پروندەاش بە دادگاه انقلاب سنندج مراجعە کردە بود، بازداشت و جهت اجرای حکم بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است.

صدیق رستمی، روز شنبە (٢١ مهر ٩٧/ ١٣ اکتبر ٢٠١٨) از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە اتهام ”توهین بە رهبری“ بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.

این حکم بعدها از سوی دادگاه تجدید نظر بە ٣ ماه و یک روز حبس کاهش یافت .