فقر و اخراج کودک از مدرسە پدر جوانرودی را بە خودکشی واداشت

15:54 - 19 May 2019

 

هەنگاو: یک جوان اهل جوانرود بە دلیل فقر و تنگدستی اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز شنبە (٢٨ اردیبهشت ٩٨ / ١٨ می ٢٠١٩)، یک جوان اهل جوانرود با هویت ”فرشاد خیراندیش“ ٣٢ سالە و فرزند حبیب با خوردن سم خودکشی کردە است.

یک منبع نزدیک بە خانوادە فرشاد در این رابطە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد، کە هفتە گذشتە ”آرسام“ فرزند فرشاد بە دلیل عدم توانایی مالی برای پرداخت مبلغ ٨٠ تومان درخواستی از مدرسە اخراج شدە است. آرسام دانش آموز کلاس اول ابتدایی می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە فرشاد پس از اخراج پسرش و بە دلیل فقر و تنگدستی با خوردن سم بە زندگی خود پایان دادە است. این منبع در ادامە گفت کە خانوادە فرشاد نیز می خواهند خودکشی وی را سکتە قلبی نشان دهند.