مرگ و مصدومیت سە کارگر در ارومیە

19:25 - 26 May 2019

 

هەنگاو: سە کارگر ساختمانی در حین کار در یکی از روستاهای ارومیە بە دلیل سقوط از ارتفاع قربانی شدند.

برپایە گزارس رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز یک شنبە (٥ خرداد ٩٨ / ٢٦ می ٢٠١٩)، سە کارگر ساختمانی در روستای امام زادە ارومیە در حین کار دچار حادثە کار شدە و یکی از آنها در دم جانش را از دست دادە است.

دو کارگر دیگر کە در اثر سقوط از ارتفاع بە شدت زخمی شدە بودند، هم اکنون در یکی از مراکز درمانی ارومیە تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند.