نقض حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد

00:07 - 4 February 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام دو زندانی سیاسی اهل مهاباد و اشنویە(شنو)  نقض  شدە است.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد بە نام های ارسلان خودکام اهل مهاباد و محی الدین ابراهیمی اهل اشنویە، از سوی دستگاه قضایی ایران نقض و حکم ارسلان خودکام بە ١٠ سال حبس کاهش یافتە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، روز یکشنبە (١٤ بهمن ٩٧ / ٣ فوریە ٢٠١٩)، حکم اعدام ارسلان خودکام  پس از درخواست اعادە دادرسی  در شعبە ٢ دیوان عالی از سوی  حکم اعدام وی نقض شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە امروز دادسرای نظامی تهران رسما بە پدر ارسلان خودکام اعلام کردە است کە حکم اعدام وی لغو و بە ١٠ سال حبس تعزیری کاهش یافتە است.

ارسلان خودکام، اواخر مرداد ماه امسال از سوی شعبە ٣٢ دادسرای نظامی ارومیە بە اتهام  جاسوسی و همکاری با حزب دمکرات کوردستان ایران بە اعدام محکوم شدە بود.

از سوی دیگر، طی روزهای گذشتە، حکم اعدام محی الدین ابراهیمی زندانی سیاسی اهل اشنویە از سوی دستگاه قضایی لغو و پروندە وی برای بازنگری و تحقیقات میدانی از ارومیە بە نهادهای مرتبط در اشنویە منتقل شدە است.

محی الدین ابراهیمی ٤٠ سالە و ساکن روستای ”آلکاوی“ اشنویە (شنو) از سوی  شعبە دوم دادگاه انقاب ارومیە  بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بە اعدام محکوم  شدە بود.

این حکم  روز دوشنبە ٢٩ مرداد ٩٧/ ٢٠ آگوست ٢٠١٨) صادر و رو یک شنبە یکم مهرما رسما بە وی ابلاغ شدە بود.