وقوع درگیری نظامی در کوهستان های مرزی اشنویە

15:40 - 13 May 2019

 

هەنگاو: در کوهستان های مرزی شهرستان اشنویە درگیری شدیدی میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران روی داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە (٢٢ اردیبهشت ٩٨ / ١٢ می ٢٠١٩)، درگیری شدیدی میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی در مرزهای اشنویە روی دادە است.

خبرنگار هەنگاو در اشنویە اعلام کرد کە این درگیری در اطراف روستای ”نژدری“ از توابع دشت بیل روی دادە است.

این درگیری از صبح زود  تا ظهر ادامە داشتە و سپاه پاسداران با هوپیما بخشی از نیروهای خود را در کوهستانهای اطراف از جملە کوههای حاجی عبداللە مستقر کردە است.

تا زمان تنظیم این خبر تلفات احتمالی این درگیری برای هەنگاو روشن نشدە و نە رسانەهای سپاه پاسداران و نە رسانەهای نزدیک بە هیچ کدام از احزاب کردستانی در اینبارە خبری منتشر ننمودەاند.