پایان اعتصاب غذای چنگیز قدم خیر پس از موافقت با خواستەهایش

پایان اعتصاب غذای چنگیز قدم خیر پس از موافقت با خواستەهایش

15:38 - 25 December 2019

 

هەنگاو: یکی از زندانیان سیاسی کرد محبوس در زندان مسجد سلیمان کە بە نشانە اعتراض بە عدم انتقالش بە مراکز درمانی خارج از زندان دست بە اعتصاب غذا زدە بود، با قول مساعد مسئولان زندان بە اعتصاب خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٣ دی ٩٨ (٢٤ دسامبر ٢٠١٩)، چنگیز قدم خیر، زندانی سیاسی اهل کامیاران کە بە ٤٠ سال حبس محکوم شدە است، پس از ١٣ روز و با قول مساعد مسئولین زندان مسجد سلیمان بە اعتصاب غذای خود پایان داد.

این زندانی کرد از روز چهاشنبە ٢٠ آذر (١١ دسامبر )، دست بە اعتصاب غذا زدە بود کە پس از چند روز بە سلول انفرادی زندان مذکور منتقل گردید.

یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، چنگیز قدم خیر از روز یکشنبە بە بهداری زندان مسجد سلیمان منتقل شدە و خانوادەاش توانستەاند کە با وی ملاقات حضوری داشتە باشند. بە گفتە وی این زندانی سیاسی طی مدت اعتصاب پنج کیلو وزن کم کردە است.

مسئولین زندان بە خانوادە قدم خیر گفتەاند کە در بهداری زندان معالجە خواهد شد و در صورت موافقت ادارە اطلاعات کامیاران قدم خیر جهت مداوا بە مرخصی استعلاجی اعزام خواهد شد.

وی در زمان بازداشت از ناحیەی کلیه زخمی شده بود. هم اکنون بعداز گذشت بیش از پنج سال از زمان بازداشت، کلیەی سمت راست نامبردە کاملا از کار افتادە است .

چنگیز قدم خیری متولد ۱۳۶۷، در تاریخ ١٩ خرداد  ۱۳۹۰  (٩ ژوئن ٢٠١١) بازداشت و نهایتا طی برگزاری چند جلسه محاکمه با اتهام عضویت در حزب کوملە زحمتکشان کردستان  از سوی دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی بابایی به ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی بە مدت دو سال در زندان مرکزی سنندج محبوس و سپس بە زندان مسجد سلیمان در استان خوزستان تبعید شدە و از زمان بازداشت از داشتن حق مرخصی محروم بودە است.