پناهجوی سنندجی پس از بازگشت از آلمان خودکشی کرد

12:00 - 22 May 2019

 

هەنگاو: یک جوان اهل سنندج کە چندی پیش از آلمان بە ایران بازگشتە بود، بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە (٣١ اردیبهشت ٩٨ / ٢١ می ٢٠١٩)، یک جوان اهل سنندج با هویت ”آرمان رحمانی“ ٢٧ سالە فرزند شکراللە بە زندگی خود پایان داد.

خبرنگار هەنگاو در سنندج اعلام کرد کە آرمان بە دلیل مشکلات ڕوانی خود را حلق آویز کردە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، آرمان ٤ سال پیش بە آلمان رفتە بود اما پس از یک سال و بە خواست خودش بە ایران بازگشتە و پس از بازگشت بە دلیل فشار نهادهای امنیتی دچار مشکلات روانی شدە بود.