کارشکنی مسئولین زندان ارومیە و ابتلای قاضی ناظر زندان به کرونا

کارشکنی مسئولین زندان ارومیە و ابتلای قاضی ناظر زندان به کرونا

11:19 - 4 August 2020


هەنگاو: قاضی ناظر زندان ارومیه به ویروس کرونا مبتلا شده و تمامی امور اداری زندانیان معلق شده است.


بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، مدت ٦ روزە کە تورج مختاری، ٢٩ ساله و اهل شاهین‌دژ کە قاضی ناظر زندان مرکزی ارومیە می باشد، به ویروس کرونا مبتلا شده است.


با ابتلای این شخص به کرونا و عدم حضور وی در زندان، تمامی بخشنامەهای قوە قضاییە همچون اعطای مرخصی، انتقالی، پایان حبس، آزادی مشروط، مرخصی تحت اللفظ و ... به حالت تعویق درآمدە است.


یکی از کارکنان زندان مرکزی ارومیە کە از نزدیک شاهد وضعیت کنونی این زندان می‌باشد به هەنگاو گفت: علی رغم اینکە امیر سهرابی رئیس زندان و پیمان خانزادە معاون زندان از قاضی ناظر درخواست کردەاند کە جهت رسیدگی بە امورات تا پایان دورە بیماری اش یک شخص را به عنوان جایگزین خویش معرفی کند، اما وی این درخواست را رد کردە است.


این کارمند در ادامە اظهار داشت کە، وضعیت زندان مرکزی ارومیە چنان نابسامان می‌باشد کە حتی مسئولین زندان در تلاش اختفا و پنهانکاری از قوە قضاییە و سازمان زندان‌های کشور هستند.


بە گفتە یکی از زندانیان، مسئولین زندان ارومیە کە روزانه شاهد نقض تمامی حقوق زندانیان و حتی ارباب رجوع هستند می‌خواهند کە وکیل پور بازرس ویژە قوە قضاییە کە قرار است این روزها از زندان مرکزی ارومیه دیدن کند، به وضعیت واقعی زندان و شرایط زندانیان پی نبرد.


منبع هەنگاو در ادامە خاطرنشان نمود: مسئولین زندان مرکزی ارومیە مدام از ورود بازرسین قوە قضاییە به بند زندانیان سیاسی جلوگیری می‌کنند. همچنین بازرسین هیچ گاه از بند پاک و بندهای ١٤ و ١٥ به دلیل ازدحام جمعیت و نبود بهداشت و امکانات دیدار نمی‌کنند.


گفتە میشود کە بازرسین قوە قضاییە تنها از بندهایی همچون بند مشاورە دیدن می‌کنند، بدین ترتیب مسئولین زندان در تلاشند کە تصویری خوب از زندان مرکزی ارومیە بە نمایش بگذارند، در حالیکە کە در اکثر بندهای زندان حقوق زندانیان نقض شده و حتی حق اعتراض نیز به آنان دادە نمی‌شود.