کرمانشاه/ تیراندازی نیروهای امنیتی بە سوی یک نوجوان ١٥ سالە

کرمانشاه/ تیراندازی نیروهای امنیتی بە سوی یک نوجوان ١٥ سالە

12:31 - 27 July 2020


هەنگاو: یک نوجوان ١٥ سالە در شهر کرمانشاه با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی زخمی شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز یکشنبە ٥ مرداد ٩٩ (٢٦ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای امنیتی حکومت ایران در چهار راه رشیدی شهر کرمانشاه بە سوی یک نوجوان ١٥ سالە با هویت ”پارسا ویسی“ اهل روانسر و ساکن کرمانشاه شلیک و وی را از ناحیە کتف چپ زخمی کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، پارسا ویسی در خیابان و در حالی کە داخل یک خودرو پراید بودە از سوی این نیروها زخمی شدە و پس از انتقال بە مراکز درمانی گلولە را از بدن وی خارج کردەاند و وضعیت جسمانی وی مناسب می باشد.


یکی از نزدیکان خانوادەی ویسی کە نخواست نامش فاش شود در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، نیروهای امنیتی بە قصد کشتن بە این نوجوان تیراندازی کردە و گلولە بە نزدیک قلبش اصابت کردە است.


این منبع در ادامە اظهار داشت کە خانوادە نامبردە از جملە خود پارسا ویسی طی ماه های گذشتە بە خاطر فعالیت های دایی این نوجوان کە عضو یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت می باشد چندین بار از سوی نهادهای امنیتی احضار و مورد تهدید قرار گرفتەاند.