کشتە شدن یک کولبر کرد در مرزهای بانە

13:19 - 19 May 2019

 

هەنگاو: یک کولبر در مرزهای بانە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد روز یک شنبە (٢٩ اردیبهشت ٩٨/ ١٩ می ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایرا در مرز سوراو بانە دستەای از کولبران را بە رگبار بستەاند.

خبرنگار هەنگاو در بانە اعلام کرد کە در نتیجە این تیراندازی، یک کولبر با هویت ”محمد رسول عزیزی“ فرزند محمد رشید و اهل روستای ”کانی سیف بانە“ کشتە شدە است.

این کولبر متاهل و پدر چهار فرزند بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ تاکنون (کمتر از ٥ ماه) ٥ کولبر در مرزهای بانە جانشان را از دست دادەاند.