کشتە و زخمی شدن ١١ کولبر طی ٤٥ روز

00:03 - 9 May 2018

 

هەنگاو: یک کولبر دیگر اهل سردشت بە دلیل تعقیب و گریز نیروهای مسلح ایران زخمی شد و تنها طی ٤٥ روز گذشتە ١١ کولبر قربانی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، طی روزهای گذشتە یک کولبر اهل سردشت با هویت ”ناصر نوجوان“ پس از آنکە از سوی نیروهای مسلح ایران مورد هجوم قرار گرفت بە دلیل سقوط از کوهستان بە شدت زخمی شد.

ناصر از ناحیە سر و گردن بە شدت زخمی شدە و جهت مداوا بە مراکز در مانی ارومیە منتقل شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، طی ٤٥ روز گذشتە ٥ کولبر و کاسبکار کورد جانشان را از دست دادە و ٦ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدەاند.