١٠٪ کل اعدامی های جهان در سال ٢٠١٨ شهروندان کرد بودەاند

11:29 - 10 April 2019

 

هەنگاو: طی سال گذشتە میلادی با وجود میزان کاهش اجرای حکم اعدام در جهان و ایران، دست کم حکم اعدام ٧٠ شهروند کرد در ایران بە اجرا در آمدە است.

برطبق گزارش سالانە سازمان عفو بین المل ، طی سال ٢٠١٨ میلادی دست کم ٦٩٠ شهروند در ٢٠ کشور جهان اعدام شدەاند کە نسبت بە سال٢٠١٧ میلادی ٣٠٣ مورد (بیش از ٣٠٪) کاهش داشتە است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۷ در سطح جهان ۹۹۳ نفر اعدام شده بودند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو نیز، طی سال ٢٠١٨ دستکم ٧٠ شهروند کرد در ایران اعدام می شوند کە با مقایستە این دو آمار بە این نتیجە می رسیم کە ١٠٪ کل شهروندانی کە در جهان اعدام شدەاند شهروندان کرد در ایران بودەاند.

 لازم به یادآوری است که این آمار تعداد اعدام‌های جمهوری خلق چین را شامل نمی‌شود. چین از انتشار آمار اعدام‌ها در این کشور اجتناب می‌ورزد.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، حدود ۷۸ درصد کل اعدام‌های صورت گرفته در سال گذشته میلادی مربوط به کشورهای ایران، عربستان سعودی، ویتنام و عراق می‌شود.

پس از جمهوری خلق چین، ایران با اجرای دست‌کم ۲۵۳ مورد اعدام در سال گذشته، در رتبه‌ دوم لیست سیاه قرار دارد. ۱۴۹ نفر نیز در عربستان در سال ۲۰۱۸ اعدام شده‌اند. ویتنام با دست‌کم ۸۵ مورد اعدام ثبت شده و عراق با دست‌کم ۵۲ مورد اعدام در رده‌های بعدی قرار دارند.