درباره‌ی وبسایت “هەنگاو”
بر فعالین زمینەی حقوق بشر و شهروندان محرز است کە جمهوری اسلامی، حقوق بشر را در سطحی گستردە و کاملا سیتماتیک در کوردستان و ایران نقض میكند.
سایت “هەنگاو” با اعتقاد بە بیانیەی جهانی حقوق بشر در تلاش است اخبار، گزارش و اطلاعات مربوط بە نقض سیتماتیک حقوق بشر در کوردستان و ایران را بە اطلاع عموم برساند. هەنگاو در زبان کوردی بە معنای گام است و گردانندگان این سایت با گامهای راسخ خود در تلاشند با تکیە بر بیانیەی جهانی حقوق بشر و بدون در نظر گرفتن جنسیت، آیین و باورهای سیاسی و …، اخبار و گزارشهای مرتبط با نقض حقوق بشر در شرق کوردستان و ایران را بە صورت کاملا مستقل بازتاب دهند.
استراتژی هەنگاو در راستای بیانیەی جهانی حقوق بشر است و در چهارچوب همین استراتژی آمادە است کە با فعالین در زمینە حقوق بشر بە شیوەهای مختلف همکاری کند. هەنگاو، در تلاش است در تمامی شهرهای کوردستان و ایران برای اطلاع رسانی در زمینە نقض سیتماتیک حقوق بشر همکار و خبرنگار داشتە باشد و در همین راستا از تمامی فعالین حقوق بشر و شهروندان درخواست مینماید کە با هەنگاو همکاری داشتە باشند تا بتوانیم صدای محرومان از حقوق و مظلومان باشیم، از نگاه‌ هه‌نگاو هر شهروند میتواند یک خبرنگار باشد و هر شهروند میتواند یک مورد نقض حقوق بشر در جامعە کوردستان و ایران را گزارش کند. بە امید اینکە هەنگاو، گامی در راستای کاهش نقض حقوق بشر در کوردستان و ایران باشد.

هیئت مدیره‌ هەنگاو