قربانیان مین

آمار آنلاین نقض حقوق بشر در سال ٢٠٢٤ میلادی

جمع کل بازداشت‌ها ۷۱۶ مورد

شهروندان کورد ۳۵۳ مورد / دانشجویان ۲۴ مورد / معلمان ۲۱ مورد

جمع کل اعدام‌ها ۲۷۰ مورد

شهروندان کورد ۷۳ مورد / سیاسی ۱۰ مورد

کودکان

بازداشت: ۲۷ مورد / اعدام: ۱ مورد / کولبر ۱۹ مورد / قربانیان مین: ٣ مورد

زنان

زنکشی: ۹۹ مورد / بازداشت ۷۳ مورد / اعدام ۱۰ مورد/صدور حکم ۶۵ مورد

جمع کل کولبران و کاسبکاران قربانی ۲۸۱ مورد

کشته ۳۹ مورد/ زخمی ۲۴۲ مورد/ کودکان ۱۹ مورد

مرگ در زندان‌ها ۱۶ مورد

زندانیان کورد ۸ مورد/ زندانیان سیاسی ۴ مورد / مرگ زیر شکنجه ۶ مورد