قربانیان مین

آمار آنلاین نقض حقوق بشر در سال ٢٠٢٤ میلادی

جمع کل بازداشت‌ها ۵۴۷ مورد

شهروندان کورد ۲۷۹ مورد / دانشجویان ۲۱ مورد / معلمان ۱۶ مورد

جمع کل اعدام‌ها ۲۳۳ مورد

شهروندان کورد ۷۲ مورد / سیاسی ۱۰ مورد

کودکان

بازداشت: ۲۲ مورد / اعدام: ٠ مورد / کولبر ۱۷ مورد / قربانیان مین: ٣ مورد

زنان

زنکشی: ۷۶ مورد / بازداشت ۴۷ مورد / اعدام ۱۰ مورد/صدور حکم ۶۰ مورد

جمع کل کولبران و کاسبکاران قربانی ۲۵۲ مورد

کشته ۳۲ مورد/ زخمی ۲۲۰ مورد/ کودکان ۱۷ مورد

مرگ در زندان‌ها

زندانیان کورد ۸ مورد/ زندانیان سیاسی ۴ مورد / مرگ زیر شکنجه ۵ مورد