شما نیز حامی مالی سازمان حقوق بشری "هەنگاو" باشید

کمک های مالی خود را از طریق حساب بانکی زیر ارسال نمائید


 

 

 

 

 

 

 Hengaw Organization for Human Rights

 

Bank Name: Sparebank 1 SMN

Account Number: 42020721884

IBAN: NO5442020721884

BIC: SPRONO22

 

Address:

SpareBank 1 SMN

Postboks 4796 Torgarden

7467 Trondheim - Norway