شما نیز حامی مالی سازمان حقوق بشری "هەنگاو" باشید

کمک های مالی خود را از طریق حساب بانکی زیر ارسال نمائید


HENGAW RY
BANK NAME : TSOP
IBAN: FI04 5730 7320 1268 09
BIC: OKOYFIHH

ADRESS:
KUORMAAJANKATU 2 B 3933560 TAMPERE