ابتلای بیش از صد زندانی بە کرونا در زندان مرکزی مهاباد

ابتلای بیش از صد زندانی بە کرونا در زندان مرکزی مهاباد

15:36 - 29 July 2020


هەنگاو: دەها زندانی در زندان مرکزی مهاباد بە ویروس کرونا مبتلا شدە و از خدمات درمانی و بهداشتی محروم شدەاند.


بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بیش از صد زندانی محبوس در بندهای ٤ و ٦ زندان مرکزی ماهاباد طی هفتەهای گذشتە بە ویروس کرونا مبتلا شدە و از هر گونە خدمات درمانی و بهداشتی محروم هستند.


بە گفتە یک منبع مطلع، پس از آنکە مسئولین زندان تمامی زندانیان راه باز را بە زندان فراخواندەاند، شماری از آنها بە ویروس کرونا مبتلا بودە و همین نیز منجر بە شیوع کرونا در داخل زندان شدە است.


این منبع در ادامە اظهار داشت کە، دست کم صد زندانی بە کرونا مبتلا شدەاند کە وضعیت جسمانی شماری از آنها نامناسب بودە و با این حال مسئولین زندان نە تنها هیچ یک از آنها را بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نکردەاند، بلکە از ارائە هر گونە خدمات درمانی بە آنها خودداری کردەاند.


در بند ۴ و ۶ زندان مرکزی مهاباد تفکیک جرایم صورت نگرفتە و زندانیان با جرایم مختلف از جملە سیاسی، عقیدتی، جرائم خطرناک و جرایم مرتبط با مواد مخدر در این بندها زندانی هستند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، با شیوع ویروس کرونا در زندان های کُردستان، دست کم ٩ زندانی در زندان‌های ارومیە و کامیاران بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند.