ابتلای چهار زندانی دیگر بند زنان ارومیە بە ویروس کرونا، بند ١ قرنطینە شد

ابتلای چهار زندانی دیگر بند زنان ارومیە بە ویروس کرونا، بند ١ قرنطینە شد

19:27 - 12 August 2020


هەنگاو: با شروع موج دوم ویروس کرونا در زندان مرکزی ارومیە دست کم چهار زندانی دیگر در بند زنان بە ویروس کرونا مبتلا شدە و یکی از بندهای بخش زنان قرنطینە شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە دست کم چهار زن دیگر در بند زنان زندان ارومیە کە همگی از بند ١ بودەاند بە نام های محبت محمودی، سیمین صیدی، فاطمە میرابی و دنیا پیری بە ویروس کرونا مبتلا شدە و مسئولین زندان بدون ارائە خدمات پزشکی آنها را در یک اتاق حبس کردەاند.


منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە این چهار زندانی بە اتهام قتل و اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدەاند.


یک منبع مطلع از زندان ارومیە ضمن تایید این خبر بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، بند ١ زندان زنان ارومیە کە ٢٤ زندانی در آن محبوس می باشد کاملا قرنطینە شدە است.

طی روزهای گذشتە نیز یک زندانی دیگر بند ١ زنان بە نام ”ناهید خداکرمی“ کە بە ویروس کرونا مبتلا شدە بود، بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل و سرنوتش نامعلوم می باشد.

روز چهارشنبە ٦ فروردین (٢٥ مارس) نیز یک زندانی دیگر در بند زنان زندان ارومیە با هویت ”فاطمە علیزادە“ ٥٣ سالە و اهل کرمانشاه بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا جانش را از دست دادە بود کە منجر بە اعتصاب بیش از ٢٠٠ زندانی این بند گردید.