اجرای حکم شلاق یکی از معترضان بە لشکرکشی ترکیە بە کُردستان سوریە

اجرای حکم شلاق یکی از معترضان بە لشکرکشی ترکیە بە کُردستان سوریە

16:10 - 27 July 2020


هەنگاو: حکم ٧٢ ضربە شلاق یکی از معترضان بە لشکرکشی ترکیە بە کُردستان سوریە امروز در سنندج اجرا شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازامان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٦ مرداد ٩٩ (٢٧ ژوئیە ٢٠٢٠)، حکم ٧٢ ضربە شلاقی فواد عنایتی، شهروند اهل سنندج در دادگاه سنندج بە اجرا در آمد. حکم ١٠ ماه حبس این شهروند هم از آنجایی کە ٤ ماه را در زندان بودە بود، بخشیدە شدە است.


بر طبق احضاریەای کە برای فواد عنایتی و ٧ متهم دیگر این پروندە ارسال شدە، آنها باید ظرف ١٠ روز خود را بە دادگاه سنندج معرفی نمایند و در غیر این صورت حکم جلب آنها صادر خواهد شد.


فواد عنایتی بە همراه ٧ شهروند دیگر اوایل اسفند ماه سال گذشتە شعبە ١٠٤ دادگاه کیفری  دو سنندج بە ریاست قاضی "بهروز ولدی"، هشت شهروند اهل این شهر را بە اتهام ”اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات قانونی“ بە جمعا بە ٨٦ ماه حبس و ٥٩٢ ضربە شلاق محکوم شدە بودند.


بر طبق حکم صادرە،  احمد مرادی فرزند عبدالله،فرهاد طاریمرادی فرزند حسین و فواد قهرمانی فرزند توفیق هر کدام بە تحمل ١ سال حبس و ٧٤ ضربە شلاق و محمد شهبازی فرزند خسرو (اهل سمیرم اصفهان)، رضا رجایی فرزند علی اکبر (اهل اصفهان)، پویا فیضی فرزند محی‌الدین و فواد عنایتی فرزند علاءالدین و ابراهیم آقایی فرزند عبدالقادر هر کدام بە تحمل ١٠ ماه حبس و ٧٤ ضربە شلاق محکوم شدەاند.


این هشت شهروند در جریان تجمعات اعتراضی مردم سنندج برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کُردستان سوریە در مهرماه سال گذشتە بازداشت و پس از اتمام بازجویی ها با وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدە بودند.