اجرای حکم ١٠٠ ضربە شلاق هنرمند کرد در دادگاه ارومیە

اجرای حکم ١٠٠ ضربە شلاق هنرمند کرد در دادگاه ارومیە

22:08 - 28 July 2019

 

هەنگاو:حکم شلاق یک هنرمند کرد کە در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد، در دادگاه این شهر اجرا شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز یکشنبە (٦ مرداد ٩٨ / ٢٨ ژوئیە ٢٠١٩)، حکم ١٠٠ ضربە شلاق پیمان میرزازادە، از هنرمندان جوان ارومیە در دادگاه این شهر بە اجرا در آمد.

وی اواسط مرداد امسال بە اتهام خواندن سرود انقلابی و پوشیدن لباس مبارزین کرد، از سوی شعبە ١١٠ دادگاه عمومی ارومیە بە ٢ سال حبس تعزیری و ١٠٠ ضربە شلاق محکوم شدە بود و هم اینک در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.

پیمان میرزازادە فرزند نوردین و از ساکنین روستای ”گنگچین“ ارومیە، در تاریخ ٢٧ آذرماه سال ١٣٩٦ از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شت و سپس بە تحمل ٦ ماه حبس محکوم شدە بود کە در تاریخ ١٨ خرداد ٩٧ از زندان آزاد شدە بود.

وی همچنین روز پنج شنبە  (٢ اسفند ٩٧ / ٢١ فوریە ٢٠١٩) بازداشت و پس از یک هفتە با وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.