احراز هویت ٣٢ نفر از بازداشتی های مریوان

احراز هویت ٣٢ نفر از بازداشتی های مریوان

12:59 - 3 December 2019

 

هەنگاو: هم زمان با آغاز اعتراضات آبان ماه شهر مریوان و سرکوب شدید آن از سوی نهادهای امنیتی، بیش از دویست شهروند از سوی نهادهای امنیتی در این شهر بازداشت شدەاند.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٦ آبان ٩٨ (١٧ نوامبر ٢٠١٩)، یک جوان اهل روستای درزیان مریوان با هویت ”دانیال رحمانی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شدە است.

همچنین، طی روزهای گذشتە دست کم پنج شهروند دیگر بە نام های حبیب شریف زادە، بهمن گرامیان، آراس بافکار، صاحب سهرابی و شیرزاد ادوایی کە اهل سروآباد می باشد، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شدەاند.

تاکنون هویت  ٣٢ نفر از بازداشت شدگان مریوان برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ میثم محمدی ٢_ لقمان خوراب (اهل سروآباد) ٣_ ارشاد خونزر (اهل سروآباد)  ٤_ صدیق عزیزی ٥_ پوریا علی پور ٦_ علی تاجر ٧_ هادی راستین ١٥ سالە ٨_ فردین بدخش ١٨ سالە ٩_ زانیار اسوار ١٥ سالە ١٠_ سینا جاست ١١_ مهدی پیرخان ١٢_ عبداللە وطن دوست ١٣_ آراس روحی ١٤_ کارو جانفدا ١٥_ دانیال نیخواه ١٦_ شاهو منوچهری ١٧_ امید یوسفی ١٨_ میلاد نجاتی ١٩_ ( …. دانش) ٢٠_ (….. دانش) ٢١_ مسعود آرین (اهل سروآباد) ٢٢_ گوران علایی (اهل سروآباد) ٢٣_ آسو فتاحی ٢٤_ یداللە عزیزی ٢٥_ سوران راوند ٢٦_ باقی فتاحی (اهل بانە) ٢٧_ آراس بافکار ٢٨_ صاحب سهرابی ٢٩_ دانیال رحمانی ٣٠_ بهمن گرامیان ٣١_ حبیب شریف زادە ٣٢_ شیرزاد ادوایی (اهل سروآباد)

 

پی نوشت: شمارە ١٩ و ٢٠ برادر و فرزند لطیف دانش می باشند کە تاکنون اسم کوچک آنها برای هەنگاو احراز نشدە است.