احراز هویت ٧ تن از بازداشت شدگان مریوان

احراز هویت ٧ تن از بازداشت شدگان مریوان

02:00 - 13 March 2018

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران دست کم ٩ شهروند مریوانی را بە اتهام شرکت در تجمع شهروندان این شهر در حمایت از مردم عفرین را بازداشت کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، عصر امروز دوشنبە (٢١ اسفند / ١٢ مارس)، نیروهای امنیتی ایران در شهر مریواندست کم٩ فعال مدنی را در حین برگزاری تجمع اعتراضی برای حمایت از مردم عفرین بازداشت کردند.

تاکنون هویت ٧ تن از این فعالین مدنی بە نام های”عدنان حسن پور“، ”محمد دانش“ ، ”ناصح باخیشی“ ، “آرمان غفوری”،“فرامرز محمدی”، "دیار یزدانی" و احمد ایرانپناه" کە از فعالین شناختە شدە مریوان هستند برای “هەنگاو” احراز شدە است

همچنین خبرها حاکی از بازداشت دو زن می باشد کە تا زمان تنظیم این خبر هویت دو شهروند دیگر برای “هەنگاو” احراز نشدە است.

ساعت ٥ عصر امروز مردم کورد در بیشتر شهرها برای حمایت از مردم عفرین بە خیابان ها آمدە بودند.

عدنان حسن پور، ناصح باخیشی و محمد دانش

آرمان غفوری