احراز هویت سە نفر دیگر از بازداشت شدگان کرمانشاه، جوانرود و سنندج

احراز هویت سە نفر دیگر از بازداشت شدگان کرمانشاه، جوانرود و سنندج

11:03 - 6 December 2019

 

هەنگاو: در جریان اعتراضات آبان ماه کردستان بیش از دو هزار نفر از سوی نهادهای منیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در جریان اعتراضات شهر کرمانشاه یک جوان پیرو اهل یارسان با هویت ”آرمان حیدری“ از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و تاکنون سرنوشتش نامعلوم می باشد.

از سوی دیگر، یک شهروند اهل سنندج نیز با هویت ”مهدی امجدی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است.

گزارشات رسیدە از جوانرود نیز حاکی از این می باشد کە، یک شهروند دیگر اهل این شهر با هویت ”امیر احمدی“ بازداشت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، در جریان اعتراضات اخیر کردستان بێش از ٢٠٠٠ شهروند بازداشت شدەاند کە تاکنون هویت نزدیک بە ٢٠٠ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.