احراز هویت هفتمین جانباختە در جوانرود

احراز هویت هفتمین جانباختە در جوانرود

20:42 - 18 November 2019

 

هەنگاو: در جریان اعتراضات دو روز گذشتە مردم جوانرود دست کم ١٥ شهروند جانشان را از دست دادە و دو تن از نیروهای امنیتی نیز کشتە شدە است.  دەها شهروند نیز بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای سپاه پاسداران روزهای شنبە و یکشنبە ٢٦ و ٢٧ آبان نیروهای سپاه پاسداران در جوانرود  بە سوی معترضین آتش گشودە و دست کم ١٥ شهروند در نتیجە این تیراندازی جانشان را از دست دادەاند.

امروز دوشنبە هویت دو نفر دیگر از جانباختگان جوانرود برای هەنگاو احراز شدە است. “جبار تجارە” فرزند عبدالرحمن ٣٨ سالە، متاهل و پدر دو فرزند  و "یونس هوشنگی" کە روز شنبە جانش را از دست دادە اند.

بدین ترتیب تاکنون هویت ٧ نفر از جانباختگان جوانرود برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ کاوە محمدی ٢_ حمزە نقدی ٣_ابراهیم مرادی ٤_ مبین عبداللهی ٥_ عزیز (کارمند شهرداری) ٦_ جبار تجارە ٧_ یونس هوشنگی

بە گفتە منابع هەنگاو، اجساد هیچ کدام از جانباختگان تاکنون تحویل خانوادەهای آنها دادە نشدە است.

خبرنگار هەنگاو در جوانرود اعلام کرد در جریان این اعتراضات بیش از ٦٠ نفر در این شهر زخمی شدەاند کە دو نفر از آنها بە دلیل اصابت گلولە بە سر و وخیم بودن وضعیت جسمانیشان، بە مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شدەاند.

همچنین، بیش از ٤٠ نفر در شهر جوانرود بازداشت شدەاند کە تاکنون هویت دو نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.