احراز هویت ٣٤ نفر از بازداشت شدگان جوانرود

احراز هویت ٣٤ نفر از بازداشت شدگان جوانرود

23:52 - 2 December 2019

 

هەنگاو: موج بازداشت گستردە شهروندان کرد در جوانرود از سوی نهادهای امنیتی ادامە دارد و تاکنون هویت ٣٤ شهروند بازداشت شدە برای هەنگاو احراز شدە است،

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در اعتراضات اخیر شهر جوانرود دو شهروند دیگر بە نام های عالم عبدی و مهدی صالحی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند کە هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.

تا زمان تنظمیم این خبر هویت ٣٤ نفر از بازداشتی های جوانرود برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ شعبان مریدی ٢_ ریبوار سید رستمی ٣_ وحید عبدی ٤_ امجد شاهمرادی ٥_ عمران ولدی ٦_ ماکوان سلیمانی ٧_ ارکان سلیمانی ٨_  لقمان سلیمانی ٩_ فرید محمودی (اهل روانسر) ١٠_ ابراهیم نقدی ١١_ صادق عثمانی ١٢_ امین کاسب ١٣_ محمد ابراهیمی ١٤_ غفار عزیزی ١٥_ مختار عزیزی ١٦_ آرمین فرجی ١٧_ یحی مرادی ١٨_ سروش نقدی ١٩_ کمال ظاهری ٢٠ _یاسر برزگر ٢١_ میثم حسینی ٢٢_ صلاح بهروجە ٢٣_ هیرش میراحمدی ٢٣_ دیاکو میراحمدی ٢٤_ آریا عزیزی ٢٥_ سعید قادری (اهل بانە) ٢٦_ آرمان سعیدیان ٢٧_ آرام سعیدیان ٢٨_ پارسا نادری ٢٩_ ذکریا احمدی ٣٠_ مسعود طاهری ٣١_ آروین رضایی نژاد ٣٢_ یاسر هدایتی ٣٣_ عالم عبدی ٣٤_ مهدی صالحی