احراز هویت ٧ نفر از بازداشت شدگان جوانرود، سنندج و مریوان

احراز هویت ٧ نفر از بازداشت شدگان جوانرود، سنندج و مریوان

22:33 - 27 November 2019

 

هەنگاو: احضار و بازداشت شهروندان کرد بە اتهام شرکت در اعتراضات اخیر ادامە دارد و هەنگاو توانستە است کە هویت هفت نفر دیگر از بازداشت شدگان جوانرود، مریوان و سنندج را احراز نماید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە سە شهروند دیگر در جوانرود از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشتەاند.

خبرنگار هەنگاو در جوانرود هویت این سە شهروند را ”آرمان سعیدیان“، ”آرام سعیدیان“ و ”پارسا نادری“  اعلام کردە است.

از سوی دیگر، روز چهارشنبە ٦ آذر ٩٨ (٢٧ نوامبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزل ”شیما ابراهیمی“ از فعالین زیست محیطی این شهر  در محلە نایسر یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

یک شهروند دیگر اهل سنندج با هویت ”ساعد بنفشی“ فرزند خالد هفتە گذشتە پس از احضار بە ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شدە است.

همچنین، طی روزهای گذشتە ”مسعود آرین“ ٣٠ سالە، فرزند توفیق و اهل روستای روار سروآباد و ”گوران علایی“ ٢٥ سالە، فرزند عرفان و اهل روستای جولاندە سروآباد از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شدەاند.

تا زمان تنظیم این خبر هویت ١١٠ نفر از بازداشت شدگان اخیر کردستان برای هەنگاو احراز شدە است.